Iaith mewn gwasanaeth gofalgar
Read Online
Share

Iaith mewn gwasanaeth gofalgar canllaw ar ddarparu gwasanaeth dwyieithog sensitif, gyda golwg ar sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a gweinyddu"r gyfraith = The language of a caring service : guidance on providing a sensitive bilingual service, focusing on the health, social care and justice sectors. by Elaine Davies

  • 723 Want to read
  • ·
  • 79 Currently reading

Published by Bwrdd yr Iaith Gymraeg = Welsh Language Board in Cardiff .
Written in English


Book details:

Edition Notes

Welsh and English text on inverted pages.

Other titlesThe language of a caring service.
ContributionsWelsh Language Board.
The Physical Object
Pagination63,63p.
Number of Pages6363
ID Numbers
Open LibraryOL18369373M

Download Iaith mewn gwasanaeth gofalgar

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

1 Gwasanaethau Iaith Gymraeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Darpariaeth yn unol â 'Mwy Na Geiriau' Adroddiad Cynnydd Terfynol – Ionawr Gweithred – diweddariad ar y cynnydd ar weithredu 'Mwy Na Geiriau' Mae'n ofynnol i BIPBC sefydlu camau gweithredu i ddarparu'r fframwaith strategol ar gyfer gwasanaethau iaith Gymraeg mewn. Mae Gwales wedi’i osod yn bennaf yn y flwyddyn , mewn Cymru sy’n llithro i mewn i dystopia; bu rhyfel gyda Tsiena wedi wneud y prisiau bwyd i codi yn syth, rydym wedi colli’r GIG ac mae’r boblogaeth yn gorfod dibynnu ar yswiriant preifat neu cwponau iechyd, ac mae sefyllfa’r cyffuriau wedi parhau i /5. Gwasanaeth Cyhoeddus a bod Academi Wales yn paratoi hyfforddiant i arweinwyr y gwasanaethau cyhoeddus yn y sialensiau a’r cyfrifoldebau sy’n wynebu arweinwyr mewn gwlad dwy iaith. Dim ond Comisiynydd y Gymraeg sy [n gwneud sylw ar yr argymhelliad hwn. Siaradwch fy iaith: Goresgyn rhwystrau iaith a chyfathrebu mewn gwasanaethau cyhoeddus 9 4 Gall cyrff cyhoeddus gyflogi staff fel dehonglwyr neu brynu gwasanaethau oddi wrth ddarparwyr trydydd sector a masnachol. Gallant ofyn i staff â sgiliau iaith helpu i gyfathrebu, ond yn .

Efallai eich bod yn byw mewn pentref sydd yn derbyn Gwasanaeth Cefnogi Teulu drwy raglen Dechrau’n Deg. Mae Dechrau’n Deg yn cynnig mwy o gymorth a chyfleoedd i deuluoedd sydd gyda phlant dan 4 oed sy’n byw mewn cymunedau penodol o Wynedd. Mae Dechrau'n Deg yn cynnig cymorth i rieni wrth i'w plant dyfu a datblygu. Academi IAITH yw gwasanaeth hyfforddi IAITH. Darperir cyrsiau amrywiol mewn agweddau o bolisi a chynllunio iaith. Darperir rhaglen o gyrsiau achlysurol yn ogystal â bwydlen o gyrsiau a ellid eu darparu i gleientiaid yn uniongyrchol. They All Speak English Anyway - Yr Iaith Gymraeg ac Ymarfer Gwrth-orthymol, Caerdydd: CCETSW, ( a ) Ioan, G. Agor Dau Ddrws - cyflwyniad i waith ieuenctid dwyieithog, Cyngor Ieuenctid Cymru, (). Davies, E. Iaith mewn Gwasanaeth Gofalgar, Caerdydd: Bwrdd yr Iaith . Mae’r Gwasanaeth yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd: Yn dod o gefndiroedd ethnig lleiafrifol Yn gallu cyfathrebu gyda’r teulu ac weithiau’r gymuned ehangach yn iaith / ieithoedd y teulu - ond angen dysgu Saesneg (a Chymraeg) er mwyn cael mynediad at y cwricwlwm a chyfathrebu gyda chyfoedion, athrawon yr ysgol a phobl eraill sydd.

Mewn rhan o Gymru He roedd dros 50% o'r boblogaeth yn ddwyieithog, nid oedd unrhyw therapyddion Cymraeg gan un gwasanaeth adsefydiu corfforol cymunedol. Ceisia'r ymchwii ganfod a yw siaradwyr Cymraeg yn cael yr un mynediad at wasanaethau gofal iechyd a chymdeithasol ac a yw eu deilliannau yn gyffredin i gleifion di-Gymraeg; a beth yw barn. Iaith: Cymraeg Disgrifiad: Mae llyfrau hunan helpu ar gael o lyfrgelloedd Gwynedd i gefnogi materion rhiantu fel problemau ymddygiad mewn plant, problemau cwsg mewn plant, cystadleuaeth rhwng brodyr a chwiorydd, materion ynghylch yr arddegau, delio gyda sefyllfaoedd anodd penodol. Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn cynnig gwasanaeth gwych o’r safon uchaf. Mae amrywiaeth o weithgareddau, staff gofalgar wedi’u hyfforddi’n dda, prydau cartref maethlon a busnes wedi ei reoli yn dda. Rydw i ar gyfnod mamolaeth gyda fy ail blentyn, ond wedi cadw fy merch hynaf yn y feithrinfa gan ei fod mor fanteisiol iddi. Iaith Mewn Gwasanaeth Gofalgar: Last Update: Usage Frequency: 1 Quality: Reference: LowriWilliams. English. It is also about caring and sharing. Welsh. Mae hefyd yn ymwneud â gofalu am bobl. Last Update.